Đặng Đức Cương

Trc 

Xin bấm vo những hnh nhỏ dưới đy để xem ảnh lớn hơn 

               

Tre gi măng mọc

 

~~0))((0~~

Trang nhiếp ảnh

art2all.net