Đặng Đức Cương

 

MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL

SOUTH DAKOTA

 

 

 

art2all.net