AI LÊN XỨ HOA ĐÀO

Hình  Liên Như

Nhạc  Hoàng Nguyen

Tiếng hát  Hà Thanh

                                                             Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net