KÝ ỨC MÙA THU

Hình:  Liên Như

Nhạc : Concerto in D minor BWV 1059 của J.S. Bach
Christopher Rousset: Harpsichord;  Jocelyn Dauligney: Flute;   Atsushi Sakai: Cello

                                                             Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net