Biệt Ly

 

Nhạc  Doăn Mẫn

Tiếng hát : Duy Trác

Ảnh  Liên Như

 

 

Nguồn : YouTube Liên Như

 

art2all.net