Khc ca ma h

 

Nhạc : Canh Thn

Tiếng ht : Tm Vấn

Slide show : Lin Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net