Thơ Thiền #11:

Viên Chiếu Thiền Sư

Thứ tự số 9 phái Vô Ngôn Thông

 

Nhạc : Serge Prokofiev

H́nh ảnh : Liên Như - Hoa Prunus ( Yedoensis Cherry)


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 11


VIÊN CHIẾU THIỀN SƯ:

Số 9 Phái Vô Ngôn Thông


Phái Thuyền Tôn: Bắt đầu Phật ở trong hội Linh-sơn, cầm hoa sen khai thị cho công chúng, bấy giờ chỉ có ngài Ca-Diếp ngộ được thâm-ư của Phật, mỉm cười ngài bảo: Ta có Chánh-pháp nhăn-tàng, niết-bàn diệu tâm, pháp môn vi-diệu, thật tướng vô tướng, nay đem phú chúc người Ma-ha Ca-diếp. Ấy là nguồn gốc khởi thuỷ Thuyền Tôn.

Sau ngài Ca-Diếp truyền lại cho ngài A-Nan, rồi lần lượt truyền đến đời tổ 28 là Bồ-đề Đạt-ma Tôn-giả. Vào đời Lương-Vơ-Đế (TL528) ngài Đạt-ma từ Tây-trúc qua Tàu truyền-pháp. Ấy là vị tổ Thuyền(Thiền) Tôn ở Tàu. Xong đến ngài Huệ-Khả, Tăng-Xáng, Đaọ-Tín. Trong danh sách đệ tử có ngài Tỳ-ni-đa-lưu-chi, sau qua Việt nam truyền pháp làm tổ thứ nhất về phái Thuyền Tôn ở Việt nam. Ngài Tỳ-ni-đa-lưu-chi truyền cho Pháp Hiền thiền-sư. Đến đời Đường (820) có ngài Vô Ngôn Thông, lập phái Thuyền tôn thứ 2. Rồi đến phái Thảo Đường, Tào động, Lâm Tế etc..

Chép các bài tiểu-sử và Thơ Thiền từ Việt Nam Phật Giáo Sử Lược của Ḥa thượng Mật Thể, Văn Học Đời Lư của Ngô Tất Tố, Pháp Bảo Đàn Kinh Huệ Năng Lục Tố của Minh Trực thiền-sư. Trước khi Đại-tá Vũ Quang mất, ông cho tôi quyển Bồ-đề Đạt-Ma Quán Tâm Pháp của Hành giả Minh Thiền dịch và luận giải, và Lai Hồng cho thêm các Thiền-sư, so với Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Bác sĩ Lê Đ́nh Thám, Kim Cang, Pháp Hoa và Tâm Kinh; không t́m ra ư chênh lệch nào; có khác do cách diễn đạt từ ngữ, cho người có tŕnh độ khác nhau hiểu rơ hơn, các bạn theo dơi từ Thơ Thiền từ số 1 sẽ thấy điều này.

Khi làm tới Thơ Thiền 7 đáng lẽ là Viên-Chiếu thiền-sư như thứ tự trong Văn Học Đời Lư. Giúp cho dễ liên tưởng nhận ra rơ hơn, tôi gom tất cả các Thiền-sư cùng phái với nhau, th́ tôi thay vào Thơ Thiền 7 Cảm Thành Thiền-sư, ngài có số thứ tự 1 của phái Vô Ngôn Thông, Thơ Thiền 8 Thiện Hội thiền sư, số thứ tư số 2… Viên-Chiếu thiền sư bây giờ ở số thơ thiền 11. Nếu có thiếu, sai sót xin các bạn giúp cho tốt hơn. Trân trọng cảm tạ.

 

Liên Như

 

art2all.net