Thơ Thiền #17:

Thông Biện Thiền-sư

Phái Vô Ngôn Thông

Schubert Symphony No.9

H́nh ảnh Liên Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 17: Thông Biện Thiền-sư - Phái Vô Ngôn Thông

Schubert Symphony No.9 - H́nh ảnh Liên Như  

 

          Quí anh chị muốn t́m hiểu nguyên thủy truyền đạo của Phật giáo qua các thời đại vẫn không thay đổi cách: ‘an tâm’. Xin đọc sách nhỏ của Thượng Toạ Mật Thể: Việt nam Phật giáo sử lược hay Văn Học Đời Lư của Ngô Tất Tố; Thập Mục Ngưu Đồ Tụng của Quảng Trí Thiền sư do Trần đ́nh Sơn Luận giải. Có đầy đủ giải thể Tâm chính là Phật- Phật là Giác ngộ. Dù diệu đạo không có lời, không thể nhờ văn tự mà hiểu rốt ráo, tuy nhiên các bạn sẽ từ từ tự kiểm chứng qua ‘Lục đạo’ ( Sinh ra 6 nơi này đều c̣n chịu luân hồi: Trời, a-tu-la, con người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh). Trong Thơ Thiền 11- Quảng Trí Thiền Sư- Mỗi con người đều có bản thể thiên nhiên: tự Giác-ngộ ( xin t́m đọc bài Tổng Luận về Tướng Viên Giác Tịch Quang và Thế Chân Không Diệu Hưũ trong Thập Mục Ngưu Đồ Tụng).

 

Những Bài trong youtube ghi lại theo thứ tự, do từ các sách nói trên và trên internet để tiện cho quí anh chị theo dơi đọc . Cảm tạ tác giả và người giúp đỡ tôi làm xong các Thơ Thiền.

Kính chúc qúi anh chi an lành

Liên Như

 

 

art2all.net