Thơ Thiền #18:

Măn Giác và Ngộ Ấn Thiền-sư

Phái Vô Ngôn Thông

Hà Thanh tụng Thất Phật Diệt tội Chơn ngôn

H́nh ảnh Liên Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 18: Măn Giác và Ngộ Ấn Thiền-sư - Phái Vô Ngôn Thông - Hà Thanh tụng Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn -  H́nh ảnh Liên Như  

 

Nhất tâm bất loạn’ là phần 1 của Thiền Đốn ngộ.

Phần thứ 2 xin đọc ‘ Viên Thông Nhị Căn’ trong Thủ Lăng Nghiêm, từ tr.569-672- dịch giả Tâm Minh- tức là BS Lê đ́nh Thám để đối chiếu hay tự kiểm chứng.

Thiền sư Ngộ Ấn trong youtube này dạy ( Văn Học Đời Lư –Ngô Tất Tố- trang 54) rằng :

‘ …Nhưng nếu người nào trong bụng đă hiểu được lẽ hư-vô, th́ tu cho được có tính ấy cũng không khó ǵ, ‘hư vô’  th́ có sẵn trong mỗi ngườ́’.

Lăo tử nói hư vô, cốc thần, thiết hản; Dịch đạo gọi là Thái-cực; Khổng tử nói Thiên lư; Phật tử nói Tánh, Đạo, là ‘con đường’ đồng nghĩa chỉ đến Tâm ( chính là Phật), Phật Tánh, Tự Tánh, Chánh giác, thần quang phản chiếu, diệu giác chơn tâm, Bát nhă, nhăn tạng, chân như, chân không diệu hữu, Viên giác, pháp thân, Như lai, chân tịnh……không đo lường, không nghĩ bàn, không nói hết....( Thủ Lăng Nghiêm tr.672): ’Sự thật, th́ dầu tu-chứng pháp môn nào, khi giác ngộ tính viên thông , th́ cũng đồng-thời chứng tính viên-thông nơi nhĩ-căn, không có ǵ sai khác’.

Xin giới thiệu sách đọc thêm của Minh Trực Thiền sư dịch: Pháp Bửu Đàn Kinh - Huệ Năng Lục Tổ.

Dưới 200 trang, giá rất khiếm tốn, có bạn tặng cho tôi từ VN. Làm ǵ cũng cần Thầy hướng dẫn. Có phải không?

Kính chúc các bạn và gia-đ́nh an lành.

Liên Như

 

 

art2all.net