Thơ Thiền #21:

Minh Trí. Tín Học. Đại Xả thiền-sư-phái Vô Ngôn Thông

Hà Thanh đệm nhạc bài Từng Bước Chân Thảnh Thơi

H́nh ảnh: Liên Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 21:

 

Minh Trí. Tín Học. Đại Xả thiền-sư-

phái Vô Ngôn Thông- Đời thứ 10

Nhạc:

 

Từng Bước Chân Thảnh Thơi :

Nhạc Tịnh Thuỷ, Tiếng hát Hà Thanh

Ảnh:

 

 

 

 

LiênNhư :

Ladew Topiary Gardens, Monkton, MD;

The New York Arboretum, NYC ; 

Meadows Lark Botanic Center, VA ;

Winterthur, DEĐạo hữu Lai Hồng và Trần văn Lượng đă giúp cho tôi hoàn tất Thơ Thiền 21 hoàn mỹ hơn bằng tiều sử, thơ chữ Hán, diễn nghiă cho rơ ràng dễ hiểu.
Trân trọng cảm tạ


Ngày xưa tổ-sư là Nam-Nhạc, khi sắp tịch có dặn mấy lời rằng:
"Nhất thế chư pháp, giai tùng tâm sanh
Tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú
Nhược đạt tâm địa, sở trú vô ngại
Phi ngộ thượng căn, thận vật khinh hứa’’


(Nghĩa là :

" Hết thảy các pháp, đều tự tâm sanh
Tâm nếu không sanh, pháp không chỗ trú
Nếu hiểu được tâm địa ấy, th́ làm việc ǵ cũng không trở ngại.

Cái tâm pháp ấy nếu không gặp được bậc thượng căn, th́ chớ nên truyền bậy.

Nay ta cũng dặn lại người câu ấy.’’)


Nói xong ngài chấp tay mà tịch.

 
Chép trong sách của Hoà Thượng Mật Thể.
LiênNhư

 

 

art2all.net