Thơ Thiền #26:

Thường Chiếu và Hiện Quang Thiền sư

Đời thứ 12, 13 gịng Vô Ngôn Thông & Ty-Ni-Da-Luu-Chi

Nhạc: Đố Ai của Phạm Duy, Bùi Công Ky đàn bầu

H́nh ảnh: Machu Picchu, Peru -  Liên Như 


Nguồn :  YouTube Liennhu

 


Thiền sư Thường Chiếu :

- Thế nào là Pháp thân khắp tất cả chỗ?

- Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên biết, nếu tâm không th́ không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. V́ cớ sao? V́ Pháp thân ứng hóa thành Phật không chỗ nào chẳng đến?

Thế nên, phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân; biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp ĺa biên kiến (chấp một bên) nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân.

Vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân; biết tất cả pháp là tánh Niết-bàn, nên nói rằng:


Tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngă, tánh chẳng phải chẳng ngă, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ-tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật.


LiênNhư

 

 

art2all.net