Thơ Thiền #27:

Thiền sư Thần Nghi-Tức Lự-Ứng Thuận Vương-Vô Ngôn Thông

Nhạc: Một cơi đi về ( Trịnh Công Sơn); Tiếng hát Hà Thanh

H́nh ảnh: Mùa thu -  Liên Như 


Nguồn :  YouTube Liennhu

 


Thơ Thiền từ số 1 các Thiền sư trich sách Việt nam Phật Giáo sử-lược, Hoà Thượng Mật Thể & bản đồ C phái Vô Ngôn Thông và ít phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi bản đồ B – và trong Văn Học đời Lư - Ngô tất Tố. Thô Thiền 27 nhạc Một Cơi Đi Về-Trịnh Công Sơn Ha Thanh ca trước 1975
Thơ Thiền 1 Vạn Hạnh thiền sư phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi
Thơ Thiền 2 và 3 Lư Thái Tôn thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 4 Cúu Chỉ thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 5 Huệ Minh thiền sư phái Ty Ni Đa Lưu Chi
Thơ Thiền 6 Lư Nhân Tôn-thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 7 Cảm Thành thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 8 Thiên Hội thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 9 Khuôn Viêt thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 10 Đa Bảo. Định Hương thiền sư phái Vô Ngôn Thông
Thơ Thiền 11 Viên Chiếu thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 12 Quảng Trí & Đoàn Văn Khâm thiền sư phái Vo
Thơ Thiền 13 Quảng Tri & Phổ Minh-Thập Mục Ngưu Đồ Tụng
Thơ Thiền 14-15 &16 Quảng Trí & Phổ Minh-Thập Mục Ngưu Đồ Tụng
Thơ Thiền 17 Thông Biện thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 18 Măn Giác thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 19 Đạo Huệ & Bảo Giám thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 20 Không Lộ & Bổn Tịnh thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 21 Minh Trí & Tinh Học & Đại Xá thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 22 Tĩnh Không & ĩỉnh Lực thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 23 Trí Bảo & Tĩnh Giới thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 24 Giác Hải & Nguyệt Học thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 25 Trường Nghiêm thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ Thiền 26 Thường Chiếu & Hiện Quang thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thô Thiền 27 Thần Nghi & Ung Vương & Tức Lự thiền sư phái Vô Ngôn Thông.
Thơ thiền 27 là hết các Thiền sư phái Vô Ngôn Thông trong danh sách của Ḥa Thượng Mật Thể và Văn Học Đời Lư của Ngô Tất Tố và Lai Hồng phụ thêm. Cám ơn Lai Hồng

 

Nếu có thiếu sót sẽ xin bổ túc sau.
Kế tiếp Thơ Thiền 28 sẽ trở lại phái Thiền đầu tiên tại Việt Nam là phái Thiện Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi
 

LiênNhư
 

 

art2all.net