Thơ Thiền #5 : Cứu Chỉ Thiền sư

 

Nhạc nền : Đêm thấy ta là thác đổ

Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn

Độc tấu tây ban cầm : Vô Thường

H́nh ảnh : Liên Như

Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Văn Học Đời lư ( Ngô Tất Tố )

Thiền-sư Cứu Chỉ *

( Đời thứ 7, ḍng Vô Ngôn Thông )

 

          Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ Sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam giáo. Một hôm, Sư tự than:

“Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lăo và Trang đắm đuối về lẽ không, những sách thế tục chẳng phải phương pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có hay không, có thể liễu thoát sanh tử, nhưng phải siêng năng tu tŕ giữ giới thanh tịnh và t́m thiện tri thức ấn chứng mới được.”

Nhân đó Sư xả tục xuất gia, t́m đến Ấp Sơn, chùa Cảm Ứng xin làm đệ tử Trưởng lăo Định Hương.

Giờ tham thỉnh, Sư hỏi:

- Thế nào là nghĩa cứu kính

Trưởng lăo im lặng giây lâu, hỏi lại Sư:

- Hiểu chưa?

Sư thưa:

- Chưa hiểu.

Trưởng lăo bảo:

- Ta đă cho ngươi nghĩa Cứu kính.

Sư suy nghĩ.

Trưởng lăo bảo:

- Lầm qua rồi!

Ngay câu nói này, Sư thấu triệt ư chỉ. Nhân đó Trưởng lăo đặt tên Sư là Cứu Chỉ.

Sau, Sư lên chùa Quang Minh, núi Tiên Du (Bắc Ninh) ở luôn trong đó chuyên tu hạnh đầu-đà, trọn năm không bước chân xuống núi. Tiếng đồn tới kinh đô, vua Lư Thái Tông cho mời mấy phen mà Sư không đến. Đích thân Vua ba lần đến chùa Sư thưa hỏi. Thái sư Lương Văn Nhậm rất kính trọng Sư.

Khoảng niên hiệu Long Thụy Thái B́nh (1054-1059), Tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đội, Yên Lăng thỉnh Sư trụ tŕ. Cố từ chối mà không được, Sư đành hạ sơn. Ngày ra đi, Sư nói: “Ta chẳng trở lại đây nữa.” Cầm thú trong núi kêu buồn suốt ba tuần mà chưa dứt.

Trụ tŕ chùa Diên Linh được ba năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065), Sư sắp tịch, bèn gọi môn đồ đến dạy:

- Phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. Phiền năo trói buộc, tất cả đều không. Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn. Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp, nếu có phân biệt th́ chẳng tự tại. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc. Thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tông. Tuy chuyên nơi thật tế mà rơ thế gian đều như biến hóa. Rơ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cơi hữu vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. Tướng vô vi là do hết dục, dứt ngă, quên niệm mà nhận lấy vậy.

Sư nói kệ:

Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên,
Thần thông các tướng biến hiện tiền.
Hữu vi vô vi từ đây có,
Thế giới hà sa không thể lường.
Tuy nhiên đầy khắp cơi hư không,
Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng h́nh.
Muôn đời ngàn đời nào sánh được,
Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời.


(Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch
Thần thông biến hóa hiện chư tướng
Hữu vi vô vi tùng thử xuất
Hà sa thế giới bất khả lượng.
Tuy nhiên biến măn hư không giới
Nhất nhất quan lai một h́nh trạng
Thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống
Giới giới xứ xứ thường lăng lăng.)

Nói xong, Sư ngồi yên thị tịch

___

* Cám ơn Lai-Hồng đă thêm vào cho đầy đủ .

 

 

art2all.net