Thơ Thiền #8: Thiện Hội Thiền Sư

 

Nhạc nền : Chopin

H́nh ảnh : Liên Như - Hoa anh đào

Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 8


Thiện Hội Thiền Sư

Phái Vô Ngôn Thông.

Trước khi tịch ngài gọi Cảm-Thành Thiền-sư đến bào rằng:
-‘’Ngày xưa Tổ-sư là ngài Nam-Nhạc, khi sắp tịch có nhắn lại mấy lời rằng;
 

‘Nhứt thế chư pháp, giai tùng tâm sanh
Tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú
Nhược đại tâm địa, sở trú vô ngại
Phi ngộ thượng căn, thận vật khinh hứa’


(Nghĩa là:

Hết thảy các pháp đều tự tâm sanh

Tâm nếu không sanh, Pháp không chỗ trú
Nếu hiểu được tâm điạ ấy th́ làm việc ǵ cũng không trở ngại.
Cái tâm-pháp ấy, nếu không gặp được bậc thượng-căn, th́ chớ nên truyền bậy).

 

Nay ta cũng dặn lại người câu ấy."

 

~~oOo~~

Bản Đồ C (1) Phái Vô-Ngôn-Thông

 

I

1.Cảm-Thành (860)

II

2.Thiện-Hội (900)

III

3.Vân-Phong (956)

IV

4.Khuôn-Việt (1011)

V

5.Đa-Bảo

VI

6.Định-Hương (1051) ;  7.Bảo-Hoà ;  8.Thiền-Lăo (1057)

VII

9.Viên-Chiếu (1090) ;  10.Cứu-Chỉ (1067) ;  11.Bảo-Tịnh (1034) ;

12.Tâm Minh ( 1034) ;  13.Quảng-Trí (1090) ;  14.Minh-Huệ ;  15.Vua Lư Thái-Tôn

VIII

16.Thông-Biện (1134) ;  17.Mẫn-Giác (1060) ;  18.Ngộ-Ấn (1090)

IX

19.Lạc-Huệ (1172) ;  20.Biện-Tài ;  21.Bảo-Giám (1173) ;  22.Không-Lộ (1113) ;

23.Bảo-Tịnh (1177)

X

24.Minh-Trí (1190) ; 25.Tín-Học (1190) ; 26.Tính-Không (1170) ;  27.Đại-Xá (1180) ; 28.Tính-Lực (1175) ;  29.Tính-Nguyên (1193) ;  30.Tràng  ;  31.Tĩnh-Giới ; 

32.Giác-Hải (1121) ;  33.Nguyệt-Học (1121)

XI

34.Quảng Nghiêm (1130

XII

35.Thường Chiếu (1203)

XIII

36.Thông Thiền (1228) ;  37.Thần Nghi (1216)

XIV

38.Tức Lự ;  39.Hiện Quang (1221)

XV

40.Ứng Vương

(1) Esquisse d'une histoire du Bouddhism au Tonkin - Trần Văn Giáp


Bản đồ trích từ Việt Nam Phật-Giáo Sử-Lược của Thượng-toạ Mật Thể

 

 

 

Liên-Như

 

art2all.net