T Ì N H   Y Ê U   A N H

Hình  Liên Như

Nhạc  Nguyễn Phan & Minh Tuấn

Tiếng hát Quỳnh Lan

                                                                                  Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net