Nguyễn Ngọc Danh

XUÂN VỀ - TIẾNG CHIM QUYÊN
 
Cũng chẳng lạ -Cũng chẳng thân
Trăng treo ngoài ngơ
như gần - như xa

Chẳng phải bến - chẳng phải nhà
Đêm vào ảo mộng
Ngày ra cơi trần

Đâu sử sách - Đâu thơ vần
Đầu không chữ nghĩa
Quên lầu các kinh

Thân cát bụi - Hồn hiển linh
Một niệm khởi động -
Rung rinh núi đồi

Nữa sát na - một phận người
Giữa Càn Khôn động
Đất trời lặng yên

Mùa Xuân về - tiếng chim quyên
Hồn chợt thức giấc
Từ tiền kiếp xưa

 

Ngọc Danh

 

 

 

 

art2all.net