Kİ ỨC THỜI GIAN

 

80 X 100 cm , 2004

 

 

 

CHÂN TRẦN

 

HỘI HOẠ

ART2ALL.NET