LÊ DUY ĐOÀN

 

PHẦN VII

 

 

 

Bấm vào h́nh để xem tranh lớn hơn :

 

 

1. bố cục vàng

 

 

2. cá đỏ rong đỏ

 

 

3. cánh ước mơ

 

 

4. ḍng nước

 

5. ḍng sinh mệnh

6. mặt trời ô vuông

7. người mẹ trầm tư

8. người mẹ trẻ

 

9. thiếu nữ mặt trời

 

 

10.vàng rơi mấy độ

 

 

 

 

 

trang Lê Duy Đoàn

 

CHÂN TRẦN

 

HỘI HOẠ

 

ART2ALL.NET