Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

THƯƠNG VỀ HƯƠNG GIANG

 

 

Nhạc: Lê Thạch Trúc

Ḥa âm: Tùng Nguyên

Tiếng hát và PPS: Áo Vàng

 

 

~~oOo~~

 

 


~~oOo~~

 

art2all.net