Chia Buồn

Nhận Được Tin

Bác Hương

Đă Ra Đi Hôm Nay , 9 tháng 11 năm 2005

Toàn thể Gia Đ́nh Đặng Ngọc Và Thân Quyến ở Hải Ngoại

Xin Chia Buồn với

Anh Chị Ấn Quyên , Anh Chị  Vịnh Hoa

Trang và Thông

 

Kính Cầu Linh Hồn Bác An Nghỉ Đời Đời


 

 

LL Anh Ấn xin gọi số 703-642-1969

 

thân quen

art2all.net

 

 
1