chu trầm nguyên minh

 


NỖI BUỒN CỦA TẤT CẢ

 
Trên họng súng đen đó
Ghi lời nói của traí tim anh

Trên c̣ súng đen đó
Bóp chết trái tim anh

Trên tiếng nổ long trời đó
Bong vỡ tuổi thơ và mắt biếc

Trên khuôn mặt sát nhân đó
Báo hiệu sự đổ vỡ của thù hằn bỉ ổi

Và trên mặt trận lục địa đó
Nỗi buồn của tất cả

Chu Trầm Nguyên Minh
 

 

art2all.net