hoàng xuân sơn 

b à i  c a  t u y ế t  số 30

 
tay x̣e
một nạm tuyết

mở ra thiên địa
bay vù thế nhân
biến ảo đôi
tiết tấu. gần
mà trường thanh vọng
từ đơn. rung. gầy
trân ḿnh
trong mỗi phút giây
lên căng mă vỹ
réo bầy sâm thương
đoan khúc
từ bấy dặm trường
đêm xanh
ḷng bạc
trắng
tường vôi
câm
 

HoàngXuânSơn
4.fév. 2011

 

mười tám tháng giêng hai ngàn mười hai
Dorval, một ngày lạnh cóng. cắt da

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net