hoàng xuân sơn

 

b à i  k ệ  n ú i  s ô n g

 

 

kệ núi xuống ngồi chơi

núi xuống ngồi trên vai

bóng chiều mây lồng lộng

kệ đêm tiếng thở dài

 

kệ sông qua nơi này

lấp lửng một bàn tay

tḥ tay găi lưng nước

nghe xương rong rất gầy

 

kệ dần phai tâm ư

ngực cháy rát khải tuyền

giọt hời đơm tí tách

ru quạnh quẽ nhà huyên

 

Hoàng Xuân Sơn

3.9.11

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net