hoàng xuân sơn 

 

b i n h  g i á p

 

nm

dư cành. nhánh

đâm lo

khu vưn tâm tưng

c ṛ chân dung

nghe đêm. sương

trng đánh

thùng

hng đông ưt. rn

ngoài khung gii tr

bù đu

mt cánh nhn

dư

phè đâu chng thy

đ đ

kinh luân

 

 

 

k h ó a

 

khóa xuân

khóa xuân th́

đng cho mơn mn

bay đi hng đào

đng đ ong bưm

chui vào

vo ve trn tc

xáo xào nghi thanh

khóa xuân

mà khóa sao đành

mt chương m l

giết anh hùng này

 

S Mc

17-18/1/2012


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net