h o à n g x u â n s ơ n


 

bọ lập

quy sào. lụng
mạch
tổ chim
dây treo rồng rộc
dây t́m cuống mơ
rốn và nhau. lỡ có bề
ǵ ǵ cũng đă sơn khê rối mù
khe đau
rừng cấm ngật ngừ
đêm hôm bọ mạ
nằm rù huyệt nông
bay mơi. một phẩy kiêu bồng
nửa cơn thuật sự
cũng không không


~~oOo~~

 


buổi sáng bài thơ

bài thơ buổi sáng như manh áo
bận vào
cởi ra
có khi cài kín
có khi trạc ngực
có thẳng thớm
có lệch khuy
vàng son như buổi
thơ
tàng h́nh



hoàng xuân sơn
15 jan 15
art2all.net