h o à n g x u â n s ơ n

 

 


C Á I  L À M  N Ê N


 


Hoa là ǵ ai cũng biết
môi là ǵ khó đoán tinh tường
khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật
khi môi t́m môi
ai chẩn đoán được liệu pháp
dưỡng chất trần gian nào *
sẽ làm nên lũ lụt
 


h o à n g x u â n s ơ n
23 juin 20

* Bùi Giáng : Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (Andre’ Gide)
 

 


art2all.net