h o à n g x u â n s ơ n

 


c h i ế t b ụ i h ồ n g

hạt bụi làm sao đo con mắt
c̣m cơi nháy
mây bay qua báo hiệu đời di lụy
có khi lọt xuống một kẽ tay vốc
đầy nắng
có khi tẻ xuống nhánh rừng
hung hăng cây độc dược
chiếc lô-cốt thủ thành đông cứng
một ngàn lần cơn tuẫn tiết
conngườiconngười
không hề mở cửa
[cho dù hé]
mà rồi tai mắt khắp nơi
cái nh́n trộm lưng trần bướm ong
khe chấp chới t́nh
nuông
cứ thả đồng vọng quanh bờ nước đục
rên siết một trường thành

rên nghe. và bụi xốn thanh trừng
trước sau ǵ cũng đến điểm phạt
những kẻ ngốn hết vườn rau sinh thái
bỏ cái chừa con đực. ngáo

lơ mơ ḱa nương bụi hồng
bẻ cho với
chút riềm cong


HoàngXuânSơn
21/9/13
 

art2all.net