h o à n g x u â n s ơ n

 

 

chiêu quang

tôi c̣n thấy chút sáng trên tóc xanh
khi em khải xướng ḍng triêu tịch
điêu linh suối
dạng tuỳ của đêm
mù quay ṿng thao chuyền ảo ảo
là bài thơ đi muôn phương
qua mỗi trạm hành đường chung cuộc
ngậm ngùi rút lui tàn binh
sắc nhớ lay mù ngọn phướn
vàng trong tay rứt âm
tôi c̣n nghe được tiếng mưa
ngoài sương
qua ṿng tâm lượn lờ câu hát
kinh mật
những chiếc ṿng xuyến. và tràm
cheo neo mùa cưới
đeo nghi thức
vào con thuyền nước nổi
phát cháy hồ quang


hoàng xuân sơn
7/8/2016
 


art2all.net