h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

c h ô n v à o

về thôi
gió lú canh tàn
trên vai khuất đẩu
dậy ngàn tinh văn
cởi.      buông
ngụy hóa      xung thằng
cho hồn bọ gậy
t́m cung quăng      đời
thuở ấu trùng
biết nằm nôi
biết nghe tan      ụ
tháng      dời. năm       đi
ta lớn. ngu      cũng tại. v́
lỡ chôn thơ dại
vào bi lụy.      người


HoàngXuânSơn
tháng tám mười hai

 

 

 


art2all.net