h o à n g x u â n s ơ n

 cười cười

rất mực đười ươi
háy hó háy hó
rất
cười nhố nhăng
rất ta
hột-hạt-nh́-nhằng
cái vui ập tới
cái bần thần        đi
buồn làm chi
buồn mần chi
cười lên sáng chói*
sắt
ch́
lu câm


hoàng xuân sơn
20 tháng ba 2017
“cười lên đi cho răng vzàng sáng chói” - nhạc chế dân gian

 

 


art2all.net