h o à n g x u â n s ơ n


d ă m b à i l ụ c b á t. c h ă m
20 tháng 9 năm 2012

q u y ê n l ệ
v́ sao
khóe miệng rưngrưng (*)
sao
v́ miệng khóe
khóc mừng lệ quyên
trao trả đời về huyên thiên
trả hồn
về với vạn niên
trùng phùng

(*) một v́ sao trên khóe miệng rưng rưng - Tuệ Sỹ


n h ạ c
đeo chiếc lục lạc
đi t́m
màu sương nắng ngọt
của lim dim. đồi
lengkeng lengkeng thu hồi
ờ. gió
nhă nhạc
nghe trời phong linh


c h ủ y ế u
lăn vô thể
trườn ra
vần
tự do ở đại-trần-thân
bụi
bờ
một chương nách
đặng mấy tờ
đố em biết được
vàng tơ mối nào


t r ụ c
sấn sổ. hoành một nét
____________ngang
quy đời nằm dọc
xuống hàng binh đao
ùù
phương trận àoào
mưa nắng chúi nhũi
hồ ao
xập x́nh


m ấ y
tự nhiên da
trổ đồi mồi
như châu ngọc
nạm
mấy trời đa đoan
nghiệm ra
mấy lúc huy hoàng
mấy khi le lói
cầu an
dật dờ


HoàngXuânSơn
 

 


art2all.net