h o n g x u n s ơ n

 

đ n  t h ư

 

khi về

thần thi như mơ

với trăng khải độc

với tờ nhương thư

với mưa

lặng ở tm từ

ci c bất tc

cng dư tiệp.      đời

khi về

thong hiện nhan soi

nt hương đ dm

nt cười vẫn hoa

tnh tang

đu ở m la

đn thanh sủng

ứng

cng da thịt ny

 

HongXunSơn

8.12

 

 

art2all.net