h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

 

đầu cuối thu

 


gối kê cao đầu sơn thu
thiệt đương nằm giữa sa mù phiêu phiêu
mộng hương giang chẳng thấy kiều
thấy con đ̣ lạc vào thiu thỉu buồn
thu chờ ở cuối sơn thôn


hoàng xuân sơn
12.10.17
 

 

 

 

 

 

 


art2all.net