h o à n g x u â n s ơ nđ ẻ m u ộ n


trong cái hiu hiu buổi sáng
cái chang chang bữa trưa
cái ui ui về chiều
cũng liều bước ra thế gian
giật ḿnh
thiên hạ
             đă
tan                hàng


l â m t ỳ


rướn qua đồng quạ bay
thăng thiên đời. cột trụ
trong chớp mắt của ngày
như có lời vân vũ

khi không ḷng nhỏ mọn
chợt lấn ra kỳ hùng
trên môi người đỏ chót
kèo nài một cuộc chung

thôi con đường sỏi nguội
ngừng lao xao hạn kỳ
vết chân trần đă bỏng
suốt một mùa hoặc nghi

HoàngXuânSơn
24 fév. 2013

 


art2all.net