h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

d i ễ n c a
huyệt âm. màu sấm dội

từng lứa mây chen sinh phần        trắng
ở trên đầu lùng mộ bạch
mai sau
bay văng một khung trời chiều
khựng lại thể h́nh cong cớn
đường tà ve vuốt bao lâu
sực ứa ra vọng. chồi
mê hảo
trăngtrăngtrăng        ngôi
biến đêm phù thủng
bàn cân ối nước tim khảo mặn
t́nh           là t́nh
nơi chiếc đĩa xanh choáng vành
mật mỏi
hà cớ ǵ
đinh lăng

phục lửa khát khao bỏng
rát           ngừng kiều
bích ṿng những lọn tóc
thả
kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng
ở tầng biện hộ dung quang
tay khoảnh dài ra
sống một lần
tím điệu
bông nở không hề kêu
và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng
số mấy đàn âm phiên           nâu
quyến năi
bộ hành rịn ngại vết
châu hoan

HoàngXuânSơn
1 tháng 9 năm 13

 

 

 


art2all.net