h o n g x u n s ơ n

 đ ọ c l ạ i t h a n h t m t u y ề n
q u a EElớn. lớn dậy mi thi sĩ
rồi chết cn mằn thn hoẵng rừng su
chy than đen.   rễ                   gấu
mũi tn x gi.   v tuyết
v huyệt l
chn những bi thơ


đăm đắm mắt.   đăm đăm khi
nheo mơ về cuống phổi.   t lung
rậm ht bng mặt trời.   sau lưng gụ
bng miệng khạc.   đm gập trời
xuống gối


đm mu nhe sao
chiếu trăng               cờn cợn
nh xanh treo nc.   vườn.   miếu đnh
cha khảm cong       viền
ngn tay mc chm hậu diện
khun mặt nữ.   khnh tận điềm nhin


những tờ giấy bổi vỗ vỗ bn tay
tang mt.   trống
hưhư


phải th tho                     suối
bn chn.   ka.   bn chn nn da
ci trắng no cũng nhờn nhợn
pha xanh.   mắt hoắm su


đừng nhn như thể.   ti.   đ chết
thi sĩ đ hết
thời
lm thơ

HongXunSơn
2 janvier 2013

 

 

art2all.net