h o n g x u n s ơ n

 

 

dọn vườn

người gi bứng tuổi trồng cy
chợt đm gai nhọn trng bầy thin di
man nhin nơi ci l
lu lu ngứa rch một t vết quen
dặn nhớ rồi. sao lại qun
sn sau. chiếc bng. v thềm gi lay
dọn đu cho hết một ngy

hong xun sơn
25/9/2014

 

 

 

 

 

art2all.net