h o à n g x u â n s ơ nd u n g

đường thui thủi
đường ám hoa
đă lâu không thấy mặt
ḷa sáng. gương
cầm chi một đóa bông hường
ră. rụng. hết cánh
c̣n sương nẫu. buồn
vẽ người ngồi ghế tang thương
tương thân ngh́n dặm
vô thường bóng chim

HoàngXuânSơn
tháng 8/12

 

 

 

 art2all.net