h o à n g x u â n s ơ nđ u ố i  m ộ n g

khang khác. một chút ǵ. nơi?
em bỏ vụng biển lên đồi trăng hoa
xuân? ừ th́ chim én. và
hàng dây thép cột la đà móng sương
trẻ về đâu? má xâm hường
vàng mai dụi một bóng tường cách ngăn
gội đầu. vào mắt đăm đăm
nghe hơi cấn lụy u trầm cổ nghi
ngờ xưa. tóc chảy thầm th́
cùng đêm duỗi mộng về tuy lư. buồn

hoàng xuân sơn
20.oct.2010

 

 

 

 

 

 art2all.net