h o à n g x u â n s ơ n

 

 

G á i  T h u

H́nh : National Geography

 

Lá sông mặt mỏng
con chuồn chuồn để ḷi rốn trắng
gờn gợn thu xưa
gió biếc thổi về tóc hương ngạ
mùa lớn ngây chúm sen. ṃng nước
ảo thiếp nền trăng

ngày phát nhiệt môi son đỏ
cắn vào cơn sốt len mường xuân
thuôn dài rơi nghiêng nét đồi
rừng cọ đan thảo chớm

nứt nắng chạm căng sừng khôi vĩ
áo phin hờ cuồn cuộn heo may
chim gơ kiến chiều đưa kinh kệ
yên xưa mồng đỏ
ngân sơn trời tụng ánh hồng

hoàng xuân sơn

9/10/2010

 

 

art2all.net