h o n g x u n s ơ n

 


 

g i ả i p h p lo ạ i t r ừ đ ơ n c i

cũng may mnh lt chữ xun
dẫu đời c nhụt
x quần
              tuổi
tn
t ra nơi một cha đn
cn anh nh một cht
xen kẽ.          tnh
cứ đếm riết đếm riết       mnh
từ cu ky 1
thnh lnh         ha 2


Hong Xun Sơn
ba. thng tm. mười ba


 

art2all.net