h o à n g x u â n s ơ n

 

 

hát.  lần thứ,

         tặng Hiếu Tâm

 

em cứ hát

anh cứ khen

đời không cần những buộc ràng nhiêu khê

đời ta đă lở trăm bề

sá ǵ một chút giọng quê lửa tàn

b́nh rượu nóng

xin cứ hâm

cho đêm cố xứ nghe trầm hương xông

như nguyên đán             của

trăng rằm

như leng keng tiếng nhạc

chăm về đời

 

hoàng xuân sơn

16 juin 2015

 

 

 

 

 


art2all.net