h o à n g x u â n s ơ n

 

 

H Á T V Ề
       { thu đi cho lá vàng bay – Đoàn Chuẩn }

 

người đi như hạt rung ca
người về ôm kỷ niệm
nḥa
sương không
người băng ngang một quăng đồng
loài chim du tử
hát lồng sắt son
tiếng hát
phai thơm dấu ṃn
và rồi hư vọng
hú non về ngàn
người nghe như âm thu
vàng
ngẩn ngơ chiếc lá
cội
bàng hoàng
ngân

hoàng xuân sơn
24 janvier 2020

 

________

 

* Thơ cho Thu Vàng

 

 


art2all.net