h o à n g x u â n s ơ n

 

hiểu được trần kiêm đoàn


thế nào gọi là tâm
tâm không hẵn là tim
tim là một vật thể
đo lường hít thở
[thưa tôi c̣n sống mà như đă chết]
tâm thở tới vô cuồng vô nhiễm
sắc thái nhẹ
bồng
như cân ngh́n treo sợi
tâm giản dị chỉ là điều xởi lởi
sống không mắc mướu
không oán hờn
bất cứ lúc nào, ở đâu
tâm hẵn là chính tâm

hoàng xuân sơn
24 aug. 2014

 

art2all.net