h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

Hơn 50 năm gặp lại Lê Viết Vơ


Mừng bạn c̣n sức vóc
Vẫn ra quân cợt đùa
Trên luống đời lổm ngổm
Trước sau vẫn là vua
An bề riêng một cơi
Mừng bạn mừng tôi già
Tiếng khánh chiều ngân đẹp
Cười hả hả ha ha

Hoàng Xuân Sơn
Tháng giêng 19 ở San José

 

 

 


art2all.net