h o à n g x u â n s ơ nhương

những cánh chuồn diễm lệ
xanh thuư kim
mang sắc nắng trưa
lung linh hồ giũ
thơm đầu nguồn khói giang
là là du phiên thuyền kẽ gỗ
tiếng hát mùa lim quyên tràm
đeo tai giát giát dây quan đẹp
màu trăm họ
có người môi như sao
làm sao biết được văn khúc thời nào
vi lô trầm thệ

khoác áo trời
vô thanh ngàn quyển thanh
sóng. đầu gió
biên pḥng hệ rất xưa
tiên dong gọi được da nàng
rồi tiếp nhiên đường trẩy hội
khi về đứng ngọn thu lương
cùng thơm môi má


hoàng xuân sơn
15 jan 2015
 

 


art2all.net