h o n g x u n s ơ n

 

 

kết nối

 

nhn mặt chữ
nhn khng ra chữ

ln đo heo ht gi đin
trt bỏ o l giũ quyền thm sơn
cng cốc rp một vch sờn
lng trai ng được tơ chun kẽ no
ai mạc mặt hồn lao xao
liến(g) xiến(g) liểng xiểng quơ quo thin la
địa vng em ơi tay ng
lần tay tho gỡ cho ra mối buồn


hong xun sơn
30 nov. 2015
 

 

 


art2all.net