h o n g x u n s ơ n

 

 

khi v 9 khc . . .*

chiều lững thững
bng cy
                 du
đi qun đội mũ
           rớt
u đầu trần
ci g. ci g rớt
như
bồ qun rụng phải
thần ph mu xương
lỡ vng da tự m đường
chui v tu động
snh. trương
lũng đồi
sng cn đứng
v mồ hi
dụi hai con mắt
ng
lồi
cửu cung


hong xun sơn
27/7/13


*Kiều

 


art2all.net