h o à n g x u â n s ơ n

 k h ó a   ả m

 

 

hồn dương trắng
lá đâu mâu
nửa đêm hung khí xuống lầu
cưu ma trăng non bập bẹ
tam ṭa phía con đường dài
con đường phù thủng chân mưa
mà em th́ cứ
sương mù bay bay
rồi phiêu xứ khúc chưa ấm
vai xưa choàng
nhớ liên trúc
dâng hàn cảm
có lẽ nào cung nhạc ngân
hoàng tạ lời tơ thống thiết
bơi
trần
thụy hôn

hoàngxuânsơn
ghép từ sáu tám
tháng 3/13 

 

art2all.net