h o à n g x u â n s ơ n

 

k h ô n g  í t  t h ́  n h i ề u

 

t ư ở n g
 

đạp ṿng
xe không bánh
                   quay
chân đạp tưởng tượng về ngày tưởng
xa
         tưởng gần
                  mà lại hóa ra
gần. xa           ngụy biện
mù ḷa          trước        sau

 


đ a
 

thơ
nhiều giọng lưỡi khác nhau
vị chi. tổng cộng
qua cầu gió bay
thà rằng
buông trước mà hay
cho thơ nhẹ gánh
                   vơi
đầy
 


HoàngXuânSơn
27.2.2013


art2all.net